Nag?ówek UWM
ul. Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn, telefon: +48 89 524-03-10, +48 89 524-02-01, fax: +48 89 524-04-08
Wstecz Strona pocz?tkowa NOWY BIP

Dzisiaj jest: ?roda 1 kwietnia 2020 r.
Strona G?ówna

Statut UWM

Rozdzia? 5

Pracownicy Uniwersytetu


§ 45

 1. Mianowanie po raz pierwszy na dane stanowisko w Uniwersytecie pracownika naukowo-dydaktycznego i naukowego oraz starszego wyk?adowcy i wyk?adowcy nast?puje po zakwalifikowaniu w drodze konkursu otwartego.
 2. Na wydziale konkurs og?asza dziekan.
   W jednostkach mi?dzywydzia?owych konkurs og?asza rektor. 
 3. Zbieranie ofert ko?czy si? w ci?gu miesi?ca od dnia og?oszenia konkursu.


§ 46

 1. Komisj? konkursow? powo?uje dziekan.
   W jednostkach mi?dzywydzia?owych komisj? powo?uje prorektor ds. studiów..
 2. Dziekan (prorektor) powo?uje przewodnicz?cego komisji.
 3. Kryteria kwalifikacyjne przy zatrudnianiu nauczycieli akademickich i tryb     przeprowadzania konkursu okre?la za??cznik nr 2 do statutu. Kwalifikacje     pracowników Wydzia?u Teologii okre?laj? ponadto normy zawarte     w rozdziale 9 niniejszego statutu.


§ 47

 1. Na stanowiska nauczyciela akademickiego, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy, mianuje rektor na wniosek kierownika jednostki organizacyjnej zatrudniaj?cej pracownika.
 2. Umow? o prac? z kierownikami jednostek ogólnowydzia?owych lub ogólnouczelnianych, nie wymienionymi w §§ 31, 32, 33, 34 i 35 ust. 1 i ust. 2, zawiera i rozwi?zuje rektor.


§ 48

 1. Nawi?zanie stosunku pracy z nauczycielem akademickim, który ma by? zatrudniony w uczelni jako dodatkowym miejscu pracy, w niepe?nym wymiarze czasu pracy lub w celu wykonania okre?lonych zada?, nast?puje w drodze umowy o prac?.
 2. Umow? o prac? zawiera rektor na wniosek dziekana i po zasi?gni?ciu opinii rady wydzia?u, w jednostkach mi?dzywydzia?owych za? na wniosek kierownika tej jednostki i po zasi?gni?ciu opinii rady tej jednostki.


§ 49

 1. Indywidualny rozk?ad zaj?? nauczyciela akademickiego, uwzgl?dniaj?cy jego obowi?zki dydaktyczne, naukowe i organizacyjne, ustala oraz zmienia – w zale?no?ci od potrzeb – kierownik jednostki organizacyjnej, w której nauczyciel akademicki jest bezpo?rednio zatrudniony.
 2. Nauczyciel akademicki jest zobowi?zany do prowadzenia zaj?? zgodnie z regulaminem studiów.


§ 50

 1. Przed rozpocz?ciem ka?dego roku akademickiego senat, na wniosek rektora, ustala wymiar pensum dydaktycznego dla poszczególnych stanowisk nauczycieli akademickich, warunki jego obni?ania oraz zasady obliczania godzin dydaktycznych.
 2. Nauczyciel akademicki po uko?czeniu 60 roku ?ycia mo?e ubiega? si? o obni?enie pensum do ustawowo okre?lonej dolnej granicy.


§ 51

 1. Nauczyciel akademicki, zatrudniony w pe?nym wymiarze czasu pracy, mo?e otrzyma? bezp?atny urlop na cele naukowe, artystyczne lub kszta?cenie zawodowe w wymiarze 1 roku, nie cz??ciej ni? raz na 5 lat.
 2. Urlopu, o którym mowa w ust. 1, udziela rektor na podstawie opinii dziekana lub kierownika jednostki mi?dzywydzia?owej.


§ 52

 1. Nauczyciel akademicki przygotowuj?cy rozpraw? doktorsk?, w celu uzyskania p?atnego urlopu na kontynuowanie lub doko?czenie rozprawy, przedstawia dziekanowi lub kierownikowi jednostki mi?dzywydzia?owej wniosek o udzielenie urlopu.
 2. Wniosek powinien zawiera? potwierdzon? informacj? o otwarciu i stopniu zaawansowania przewodu doktorskiego, opini? promotora oraz kierownika jednostki organizacyjnej, w której nauczyciel akademicki jest zatrudniony.
 3. Urlopu, o którym mowa w ust. 1, udziela rektor.


§ 53

 1. Nauczyciel akademicki przygotowuj?cy prac? habilitacyjn?, w celu uzyskania p?atnego urlopu na kontynuowanie lub doko?czenie pracy, przedstawia dziekanowi lub kierownikowi jednostki mi?dzywydzia?owej wniosek o udzielenie urlopu.
 2. Wniosek powinien zawiera? informacj? zainteresowanego o stadium pracy oraz opini? kierownika jednostki organizacyjnej, w której nauczyciel akademicki jest zatrudniony. Opinia powinna zawiera? wskazanie okresu, w którym proponuje si? udzieli? urlopu.
 3. Urlopu, o którym mowa w ust. 1, udziela rektor.


§ 54

 1. Nauczyciel akademicki posiadaj?cy tytu? naukowy lub stopie? naukowy doktora habilitowanego, zainteresowany uzyskaniem rocznego urlopu p?atnego na cele naukowe, przedstawia wniosek dziekanowi lub kierownikowi jednostki mi?dzywydzia?owej, okre?laj?c w nim rodzaj pracy naukowej jak? zamierza wykona? w czasie urlopu.
 2. Wniosek powinien zawiera? opini? kierownika jednostki organizacyjnej, w której nauczyciel akademicki jest zatrudniony.
 3. Urlopu, o którym mowa w ust. 1,  udziela rektor.


§ 55

W celu zapewnienia ?adu organizacyjnego nauczyciel akademicki zawiadamia kierownika jednostki organizacyjnej, w której jest zatrudniony, o wyborze, powo?aniu lub desygnowaniu go w sk?ad organów kolegialnych, s?dów, komisji i innych cia?, które wymagaj?  jego systematycznego uczestnictwa.


§ 56

Przedmiotem okresowej oceny nauczyciela akademickiego s? w szczególno?ci:
  1)  wyniki pracy dydaktycznej oceniane z punktu widzenia poziomu jej wykonywania, autorstwa podr?czników, skryptów i innych pomocy dydaktycznych oraz udzia? w tworzeniu nowych kierunków studiów, specjalno?ci, programów;
  2)  wyniki prac naukowych lub artystycznych, z uwzgl?dnieniem publikacji, wykonywania prac badawczych, uzyskania patentów lub zastosowania innych form upowszechniania wyników tych prac;
  3) udzia? w doskonaleniu naukowym m?odych nauczycieli akademickich;
  4) dzia?alno?? organizacyjna, w tym pe?nione funkcje kierownicze.


§ 57

Podstawowe kryteria i tryb oceny nauczycieli akademickich okre?la za??cznik nr 3 do statutu.


§ 58

 1. Komisj? dyscyplinarn? ds. nauczycieli akademickich w liczbie 10 osób, w tym co najmniej 2 osoby posiadaj?ce tytu? naukowy, wybiera senat spo?ród kandydatów zg?oszonych, za ich zgod?, przez rady wydzia?ów i jednostki mi?dzywydzia?owe.
 2. Senat dokonuje wyboru w g?osowaniu tajnym.
 3. Wybrana jest osoba, która uzyska?a wi?cej ni? po?ow? wa?nie oddanych g?osów.
 4. Komisja wybiera spo?ród swego grona przewodnicz?cego komisji.

Ta strona by?a odwiedzana 902 razy (w tym z UWM 99 razy) od 1 lipca 2003r.
Data udost?pnienia informacji: 2003-07-03
Data ostatniej aktualizacji: 2003-06-30
Redakcja: mgr in?. Dorota Nowakowska
Opublikowa?: 213.184.0.182

© 2020 Biuletyn Informacji Publicznej UWM Wstecz Pocz?tek strony Strona pocz?tkowa